Jeugd & Veiligheid

De sportbonden in Nederland, waaronder de KNLTB, nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en begeleider/ trainer/ etc. te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders in concrete situaties. Onder Gedragscode Jeugdbegeleider staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en waar ook PST zich aan conformeert. Toetsing van gedrag aan het tuchtrecht van de Nederlandse sportbonden vindt plaats op basis van deze regels. Daarnaast heeft PST een extra punt toegevoegd.

Om, voor zover mogelijk, de betrouwbaarheid van (nieuwe) jeugdbegeleiders te garanderen, past PST een aannamebeleid toe. De aannameprocedure vindt u onder Aannamebeleid Jeugdbegeleider.

PST heeft een vertrouwenscontactpersoon ingesteld. Deze biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij of zij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenscontactpersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. De vertrouwenscontactpersoon treedt niet zelf op als bemiddelaar tussen vermoedelijke dader en slachtoffer; dat is nadrukkelijk niet zijn of haar taak. Op de vertrouwenscontactpersonen kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en maakt anoniem rapportage op. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenscontactpersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden. De vertrouwenscontactpersoon zal de ASK/NOC*NSF training volgen. Gegevens vindt u onder Vertrouwenscontactpersoon

Gedragscode jeugdbegeleider

– De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jeugdsporter zich veilig voelt.
– De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
– De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
– Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
– De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
– De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
– De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
– De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
– De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
– De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
– In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aan deze regels voegt PST de volgende gedragsregel toe:

De begeleider maakt, bewaart, noch verspreidt beeldmateriaal dat op enigerlei wijze jeugdsporters in verlegenheid en/of diskrediet zou kunnen brengen

Aannamebeleid jeugdbegeleider

– Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met een aannamecomité, bestaande uit ten minste twee Jeugdcommissie- /Bestuursleden
– Er wordt een VOG (Verklaring omtrent gedrag) opgevraagd. Dit wordt elke 3-5 jaar herhaald.
– Het aannamecomité kan ondertekening van VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) door de (nieuwe) vrijwilliger als voorwaarde stellen. Vrijwilligers die geen lid zijn van de KNLTB vallen daarmee onder het tuchtrecht van de bond en zijn daarvan op de hoogte. 
– Toetsing via het Gezamenlijk Registratiesysteem Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk wanneer mogelijk 
– De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragscode Jeugdbegeleiding

Vertrouwenscontactpersoon

Hallo wij zijn Nels Groot en Bas Bijl en zijn al een aantal jaren enthousiast lid van PST. We zijn graag vertrouwenspersoon voor onze club. We zijn een getrouwd stel en werken beiden in het onderwijs en hebben ervaring op dit gebied. Mocht je iets met ons willen bespreken dan kun je ons bereiken op:
Nels Groot – nelsgroot@gmail.com
Bas Bijl – b.bijl@ma-web.nl